Zdravila in prometna varnost

Ob temi ZDRAVILA IN PROMETNA VARNOST ne moremo mimo določenih dejstev, ki poudarjajo njeno aktualnost. Zdravljenje z zdravili je pogosta oblika zdravljenja bolezni in bolezenskih stanj. Demografske spremembe, podaljševanje aktivnega dela življenjskega obdobja povečuje število oseb, ki jemljejo zdravila in vozijo motorna vozila.

Zdravila, v primerjavi z alkoholom, ali nedovoljenimi drogami sicer ne najdemo med pogostimi vzroki za nastanek prometnih nezgod ali nezgod na delovnem mestu. Vendar je potrebno opozoriti, da nekatera zdravila pomembno zmanjšajo psihofizične sposobnosti, ki so potrebne za vožnjo motornega vozila, ali za opravljanje zahtevnih del in da so ta zmanjšanja primerljiva z zmanjšanji, ki jih srečujemo pri različnih stopnjah koncentracije alkohola v krvi.

Kategorija Opis zmanjšanja psihofizičnih sposobnosti Primerjava s koncentracijo alkohola v krvi
I zdravila, ki imajo zanemarljiv učinek na vozniške sposobnosti pod 0,5 g/kg
II zdravila z manjšim ali zmernim učinkom na vozniške sposobnosti 0,5–0,8 g/kg
III zdravila z močnim in izrazitim učinkom na vozniške sposobnosti nad 0,8 g/kg

V Sloveniji registrirana zdravila, ki lahko zmanjšajo sposobnosti za vožnjo imajo na ovojnini opozorilni trikotnik :
poln rdeč trikotnikom pomeni absolutno prepoved vožnje,
prazen trikotnik – relativno prepoved upravljanja vozil.

Uporabe zdravil ne moremo ločevati od obravnave bolezni, čeprav pogosto poenostavljeno povzemamo, da je uporaba nekaterih zdravil lahko povezana s stalno ali začasno prepovedjo vožnje motornega vozila.
V Sloveniji nimamo aktualiziranega pravilnika, ki bi opredeljeval kriterije za vožnjo vozil pri osebah, ki zaradi svoje bolezni redno jemljejo določena zdravila.

V procesu zdravljenja so pomembne povezave in zaupanje med delom zdravnika, farmacevta, ki izdaja zdravilo in uporabnika zdravil.

Delo zdravnika in farmacevta (predpisovanje zdravil, razdeljevanje in svetovanje) oblikuje spekter najpogosteje predpisanih in uporabljenih zdravil in postavlja primarne in za pacienta vplivne kriterije odnosa do zdravljenja. Preventivno delo zdravnikov in farmacevtov na področju rabe zdravil in varne vožnje je učinkovito in nenadomestljivo.

Sodelovanje bolnika – pravilno in varno jemanje zdravil, aktivno vključevanje v lastno zdravljenje – je pri tem izjemno pomembno. Primerna informiranost bolnika je osnova za sodelovanje pri zdravljenju in za skupno sprejemanje odločitev. Kljub vse vedno širši razgledanosti in zainteresiranosti posameznikov za odgovorno ravnanje v cilju krepitve svojega zdravja, je izobraževanje in osveščanje v tej smeri želeno in potrebno.

Ustrezna priprava in posredovanje informacij, označevanje zdravil in njihova natančna kategorizacija v smislu vpliva na psihofizične sposobnosti so nujni projekti, ki vplivajo na boljše in kvalitetnejše posredovanje informacij vsem, ki zdravila predpisujejo, izdajajo in uporabljajo. Na tem področju je treba poglobiti sodelovanje z regulatornimi organi, strokovnimi združenji in komisijami ter uporabiti in dopolnjevati že obstoječe baze podatkov in pri tem uporabiti sodobna informacijska orodja ter specializirane informacijske rešitve vgraditi v elektronsko podprt zdravstveno informacijski sistem.

V smislu teh zaključkov poteka tudi delo na projektu ZDRAVILA IN PROMETNA VARNOST. Sklopi aktivnosti se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo; glede na ciljno populacijo pa se delijo v dva dela:

v aktivnosti, ki so usmerjene k strokovni javnosti, in
v aktivnosti, ki so usmerjene k uporabniku zdravil.

Nekateri dogodki, objave in povezave:

1. Mednarodni simpozij »Zdravila in psihofizične sposobnosti« (Medicinal drugs and human performance) v okviru svetovnega kongresa forenzičnih toksikologov TIAFT2006 v Ljubljani, 26.8-2.9.2006. Prispevki so dosegljivi na: www.tiaft2006.org/proceedings/.pdf

2. Zorec Karlovšek Majda. Zdravila in prometna varnost. Isis (Ljubl.), 2007, letn. 16, št. 8-9, str. 147-148
Članek si lahko ogledate s klikom na to povezavo.

3. Zorec Karlovšek M (ur.). Zdravila in prometna varnost. Zbornik s prispevki avtorjev, ki so sodelovali na Simpoziju Zdravila in prometna varnost, dne 25. septembra 2007 v Ljubljani. Ljubljana: Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – Fortox, 2007. Zbornik si lahko ogledate s klikom na to povezavo.

4. 3.dan slovenskih lekarn, 26.september 2007 : ZDRAVILA IN PROMETNA VARNOST

5. Zorec Karlovšek M. Ali sem zaradi bolezni ali zdravil, ki jih jemljem, slab voznik? Ljubljana: Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – Fortox, 2007. Zloženko si lahko ogledate s klikom na to povezavo.

6. Zorec Karlovšek M. Zdravila in prometna varnost. Zbornik prispevkov XIV. Seminarja s področja avtomobilskega zavarovanja, Slovensko zavarovalno združenje, 17–18 april 2008, Kranjska Gora, 2008: 17–24.

7. Zorec Karlovšek M. Zdravila kot dejavnik tveganja v cestnem prometu. Zbornik 15. dnevov slovenskega zavarovalništva, Slovensko zavarovalno združenje, Portorož, 29. in 30. maj 2008, 65–77. Članek si lahko ogledate s klikom na to povezavo.

8. Zorec Karlovšek M. The national project on medicinial drugs and traffic safety. V: Balažic, Jože (ur.). Advances in alcohol, drug and driving research and free topics. Ljubljana: Institute of Forensic Medicine, Medical Faculty, 2008, str. 27-29. Srečanje sodne medicine AAP2008 v Portorožu od 8. do 10.maja 2008 z naslovom Novosti na področju alkohola, drog, zdravil in prometne varnosti je spremljal tudi obisk in sestanek vodilnih projekta DRIUD-a. Evropski projekt DRUID (angl. Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines, www.druid-project.eu).

9. Zorec Karlovšek M. Ali jemanje zdravil vpliva na varno sodelovanje v prometu? Posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) 17. junij 2008, Ljubljana. Organizator srečanja, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (www.vozimo-pametno.si ).

10. Zorec Karlovšek M, Pečar Čad S. Zdravilne učinkovine, ki lahko zmanjšajo psihofizične sposobnosti. V: Pečar Čad S (ur.). Register zdravil R Slovenije X. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2008: 625–7.

11. Zorec Karlovšek M. Predpisovanja in izdajanja zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. 12. Schrottovi dnevi, Ljubljana 20. in 21.marec 2009, ( Med Razgl 2009; 48: 11–22. Dokument si lahko ogledate s klikom na to povezavo.
11. Zorec Karlovšek M. Ali sem zaradi bolezni ali zdravil, ki jih jemljem, slab voznik? Ljubljana: Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – Fortox, ponatis 2009. Zloženko si lahko ogledate s klikom na to povezavo.