Interlock

Intelock v primarnem in sekundarnem preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola

O besedi »interlock«

Za izraz »interlock«, lahko najdemo v slovarju angleško-slovenskega jezika izraze: 1. spojiti, trdno speti, sinkronizirati signalne naprave, 2. spojiti se, biti trdno spet.
Beseda »interlock« je sestavni del kombinacije besed »alcohol ignition interlock device«, a v mednarodnem prostoru že sama po sebi povzema celoten pomen kombinacije. V slovenskem jeziku se za besedo »interlock« pojavljajo prevodi : alkoholna zapora vžiga, zapora (blokada) zagona motorja. Poleg besede »interlock« se srečujemo v strokovni literaturi tudi z izrazom »alcolock«, ki nekaj več pove o tem, da gre za alkohol in povezavo s ključavnico. »Alcolock« je zaščiteno ime priprav, ki jih izdeluje podjetje ACS; »InterlockXT« je zaščiteno ime Drägerjeve naprave.

Kaj je »interlock«?

»Interlock« ali alkoholna zapora vžiga je priprava, ki se vgradi, ali se s pomočjo brezžične povezave uporablja v motornem vozilu in zahteva, da mora voznik pred vsakim zagonom motorja opraviti meritev alkohola v izdihanem zraku. Če je rezultat meritve koncentracije alkohola v izdihanem zraku nad določeno mejno vrednostjo, vžig motorja ni mogoč.
Osnovni namen namestitve priprave je, da bi alkoholizirani osebi preprečila vožnjo motornega vozila. Od voznika lahko celo zahteva, da opravi preizkus na alkohol v izdihanem zraku v naključnih intervalih tudi med vožnjo. Če voznik preizkusa ne opravi v predvidenem času, se vključijo svetlobni in zvočni signali in opozorijo voznika, naj to kar najhitreje stori. Vsa dejanja voznika pa se skrbno beležijo v elektronski obliki in jih pooblaščena oseba lahko pregleda in analizira s posebnim računalniškim programom.
»Interlock« priprave so različne glede na namen uporabe: od priprav za privatno rabo, lastno kontrolo in varnost, do priprav, ki vključujejo ves možen sistem nadzora pri ravnanju z njimi, tudi identifikacijo osebe in se uporabljajo v programih prevzgoje pri kršiteljih v prometu in v podjetjih, ki se ukvarjajo s transportom oseb in tovora.

Interlock v Evropi in drugje po svetu

Države, kot so ZDA (Kalifornija1985), Kanada (Alberta) in Avstralija (Viktorija) so bile med prvimi, ki so uvedle kot mero kaznovanja obvezno vgraditev »interlocka« pri osebah obsojenih zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Priprave so dobile pomembno mesto v prevzgojnih programih oseb, ki so problematični pivci alkohola, pa tudi skupini občasnih pivcev, ki so bili zaloteni kot vozniki z visoko koncentracijo alkohola v krvi.

Dosedanja uporaba interlock sistemov je pripeljala do izkušenj in sklepov, ki jih je potrebno upoštevati pri uvajanju projektov primarnega in sekundarnega preprečevanja prometnih nezgod, povezanih z alkoholom. Prenos le-teh na evropska tla ni enostaven, zahteva prilagajanje, ki ga uravnava zahteva po Evropski identiteti.

V Evropi sta prve pilotske študije na področju »interlocka« izvedle Švedska (pričetek 1999) in Finska. Švedska je bila tudi med prvimi evropskimi državami, ki je prilagodila sistem zakonodaje v tem smislu, da je dopustila zamenjavo odvzema vozniškega dovoljenja (zaradi prekrška povezanega z alkoholom) s prevzgojnim programom z vgraditvijo in uporabo interlocka. Prav Švedska je pričela med prvimi uporabljati interlock sisteme tudi za primarno preprečevanje v sodelovanju s podjetji, ki se ukvarjajo s transportom ljudi in tovora, torej v povezavi s poklicnimi vozniki taksijev, avtobusov in kamionov (Volvotruck).
Švedska opravlja tudi pionirsko delo v pobudah za ločevanje uživanja alkohola in vožnje motornega vozila z napovedjo obvezne opreme tovornih in osebnih vozil z alkoholnimi zaporami vžiga do leta 2012. Te kriterije naj bi izpolnjevala tudi vozila tujih držav, ki bodo na poti po Švedski.
Ostale države Evrope v uporabi interlock sistemov v precejšnji meri zaostajajo.

V Evropski Uniji je bila v letih 2000/2001 narejena študija o sprejemljivosti uporabe »interlocka« v cilju zmanjševanja števila in posledic z alkoholom povezanih prometnih nezgod. Poleg tega so bile v petih evropskih državah (Nizozemska, Nemčija, Norveška, Belgija, Španija) v letih 2003-2006 opravljene tudi pilotske študije o možni redni uporabi interlocka v podjetjih za prevoz ljudi in tovora kot tudi v prevzgojnih programih.

Poznani negativni učinek alkohola na psihofizične sposobnosti in opaženi trendi zmanjševanja prometne varnosti v nekaterih Evropskih državah so opozorila na nujnost razširitve ukrepov, ki bi zmanjšali delež alkoholiziranih voznikov v cestnem prometu.
Priporočilo ministrov za promet držav EU je, da postane uporaba »interlock« sistemov sestavni del nacionalnih programov varnosti v cestnem prometu.

Evropski komite za elektrotehnične standardizacije (CENELEC) je proučil zahteve za pripravo evropskih standardov za izdelavo postopkov testiranja, uporabe in varnostnih zahtev za tovrstne priprave. Iz teh standardov sledijo tudi osnovne zahteve za testne laboratorije, proizvajalce kot tudi snovalce ustrezne zakonodaje na nacionalni kot tudi na evropski ravni.

Za uspešno implementacijo interlockov je pomembno,

• da priprave, ki se uvajajo zadoščajo osnovnih tehničnim zahtevam glede pravilnosti, natančnosti, varnosti in kontrole možnih prevar ali zlorab,
• da se pripravi sistem, oziroma mreža mest za spremljanje dela, testiranja in vzdrževanja priprav,
• da se izbere med obstoječimi programi tiste, ki najbolj ustrezajo moralnim, etičnim in kulturnim razmeram v deželi kot tudi zakonodajnemu sistemu, ki mora vgraditev interlocka predstaviti kot vzpodbudno alternativo v sistemu kaznovanja, ali kot pravilo in obvezo na delovnem mestu brez alkohola in to opremiti z ustrezni predpisi za kvaliteten potek in nadzor programov.

Priporočila delovne skupine pri ICADTS v zvezi z uvedbo interlockov

Delovna skupina, ki v zvezi z implementacijo interlockov deluje v okviru Mednarodnega združenja za alkohol, zdravila in prometno varnost (ICADTS) in se srečuje vsakoletno na simpozijih o interlockih, je pripravila dokument, ki prikazuje zahtevnost uporabe interlockov in spremljajočih metod.

Navedimo nekatere:

– Interlock: priprava za blokado vžiga mora biti vgrajena in obravnavana kot sestavni del obširnega programa nadzora, spremljanja uporabnika, beleženja in poročanja o njegovem vedenju. Vgraditev priprave same po sebi ni dovolj.

– Centralne nacionalne inštitucije morajo podati oceno oziroma mnenje o pripravah, ki se uporabljajo kot interlocki in ovrednostiti predlagane programe. Izbranim zahtevam, standardom in smernicam pa je potrebno potem brezpogojno slediti.

– Programi, ki vključujejo interlocke, se največkrat uporabljajo na področju sekundarne prevencije, torej da se prepreči vožnjo v alkoholiziranem stanju osebam, ki so bile predhodno identificirane, kot osebe z velikim tveganjem, da vozijo pod vplivom alkohola. Taki programi reducirajo povratništvo na področju alkohola v cestnem prometu za 40-95%, vendar le za tako dolgo, dokler so priprave vgrajene v vozilih teh voznikov. Povratništvo se pojavi po odstranitvi teh priprav.

– Večina voznikov, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, vozi tudi brez njega; vključitev v program z interlockom zato omogoča boljše spremljanje takih (potencialno nevarnih) voznikov.

– Vsi vozniki niso enako motivirani, da bi sledili omejitvam, ki jih uvaja interlock. Motiviranost voznika povečuje učinkovitost nameščene naprave. Bolj motivirani so vozniki, ki potrebujejo motorno vozilo kot neodvisno transportno sredstvo za opravljanje dela, ali za pot na delo. Odločitev za uporabo intelocka jim predstavlja pomembno nadomestitev časa, ki bi ga sicer izgubili zaradi odvzema vozniškega dovoljenja. Manj motivirani so vozniki, ki jim namestitev interlocka odredi sodišče.

– Na vozniškem dovoljenju bi moralo biti označeno, da velja le v primeru, če oseba vozi vozilo, ki ima vgrajen interlock in ne katerega koli drugega. Ob večjem številu vozil v družini, je zelo enostavno, da se z izbiro drugega vozila, voznik izogne sankciji, ki je bila z uvedbo interlocka izrečena samo njemu.

– Priključitev in odstanitev interlocka naj bi bila povezana s spemljanjem laboratorijskih markerjev škodljive rabe alkohola, ali opazovanja drugih vedenjskih sprememb.

– V večini programov naj bi oseba, ki je storila prekršek vožnje pod vplivom alkohola in je vključena v interlock program plačevala mesečni strošek, ki je primerljiv z 65 USA dolarjev.

– Le v kolikor bi bilo mogoče dokazati, da se je tveganje nekdanjih prekrškarjev, da povzročijo prometno nezgodo z vgraditvijo interlocka zmanjšalo, bi morda lahko pričakovali sodelovanje s strani zavarovalnic, ki bi stroške za vgraditev interloka kompenzirale z znižanjem premije avtomobilskega zavarovanja.

– Vgradnja interlockov daje nekaj obetov tudi na področju strategije primarne preventive; predvsem pri voznikih, ki prevažajo ljudi in nevarnen tovor.

Interlock v Sloveniji

Od novembru 2007 je slovenskem trgu, Dräger Interlock® XT, priprava, ki jo je mogoče vgraditi v osebni avtomobil, tovorno vozilo, avtobus, kot tudi tehnična podpora in asistenca pri vseh pilotnih projektih.

Cilji uporabe:
Priprava projektov z vključevanjem interlocka in z namenom povezovanja med različnimi skupinami in resorji, ki obravnavajo problematiko alkohola na področju javnega zdravja in še posebej problematiko alkohola v cestnem prometu. Na področju varnosti v cestnem prometu:

1. Poudariti pomen ločevanja pitja alkoholnih pijač in vožnje motornega vozila – projekti primarne prevencije

2. Sprožiti javno diskusijo o možnosti zakonski ureditvi za uporabo interlokov pri kršiteljih cestnoprometnih prekrškov vožnje pod vplivom alkohola – priprava ustreznih programov sekundarne prevencije.

PROJEKT 1:
Prostovoljna vgraditev alkoholne zapore Dräger Interlock® XT v osebna vozila
Cilji:
• vpogled v tehnične sposobnosti, značilnosti in standarde za alkoholne zapore vžiga;
• priprava kot pripomoček v učne in vzgojne namene v cilju promocije življenja brez alkohola (na primer: sodelovanje na delavnicah 3xSTOP JE COOL v organizaciji Zavoda Varna pot)
• vgraditev interlocka v vozila oseb, ki to želijo in so ponosne, da vedno vozijo trezne

PROJEKT 2:
Prostovoljna vgradnja interlockov v vozila za javni transport:

Projekt 2/1 – Uporaba intelockov v javnem transportu – mesto Ljubljana

Partnerji:
LPP: Ljubljanski potniški promet
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Dräger Slovenija
Združenje FORTOX

vključenih 7 priprav; nastavitev 0,00 mg/L
trajanje: april/maj 2008

Kvalitativna študija, praktične izkušnje

Projekt 2/2 – javni transport- šolski avtobusi

Vgraditev interlockov v šolske avtobuse;

Partnerji:
ALPETOUR Kranj
Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Dräger Slovenija
Združenje FORTOX

vključene 4 priprave; nastavitev 0,00 mg/L
trajanje: maj/ junij 2009

Evaluacija uporabe, poskus razširitve uporabe na večje število avtobusov in drugih oblik prevozov šolske mladine v Sloveniji

Ostali dogodki:

• Seminar 16. aprila 2008, Bruselj ; Seminar je organiziralo Stalno predstavništvo Republike Slovenije and Volvo Group : “Alcohol interlocks, a tool against road fatalities”, Pozdravni govor je imel g.Ljubo Zajc, Direktor direktorata za prometno varnost, Ministrstvo za promet RS

• TRA2008: Transport Research Arena, Ljubljana, 21.-24. aprila 2008, prispevek: Proposal for Safety-related Driving with Advanced Technologies

• 17. mednarodno srečanje sodnih medicincev Alpe-Adria-Pannonia; Portorož, Slovenija, 7.-10. maja 2008 z vodilno temo Novosti na področju alkohola, drog in prometne varnosti. Delavnica v sodelovanju z firmo Dräger-Slovenija : Alkoholne zapore vžiga, 10. maja 2008,

Poročilo o aktivnostih v Sloveniji na področju interlockov 2007-2008 je bilo prikazano na srečanju: 9th Annual International Ignition Intelock Symposium, Tällberg, Sweden, 24.-26. avgusta 2008 s predavanjem:
Majda Zorec Karlovšek: Alcohol ignition interlock – a report on projects in Slovenia
http://www.interlocksymposium.com/site/ywd_acs_corporation/assets/pdf/MajdaKarlovsek_2008.pdf